banner-homepage
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NGOẠI NGỮ
THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Số hồ sơ:

Họ và tên thí sinh (ghi chữ in hoa):
- Nam/Nữ:
Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:
Ngày cấp CMND/CCCD:
- Nơi cấp CMND/CCCD:
Số điện thoại:
- Địa chỉ Email:
Nghề nghiệp:
Nơi công tác:
Đăng ký dự thi ngày:
Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương cấp độ theo khung CEFR

Người nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP.HCM, Ngày tháng năm 2022

Thí sinh đăng ký dự thi

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích

Bậc 3 - tương ứng B1

Bậc 4 - tương ứng B2

Bậc 5 - tương ứng C1

Điền "bậc 3" hoặc "bậc 4" hoặc "bậc 5" vào chỗ đầu tiên

tương ứng điền "B1" hoặc "B2" hoặc "C1" vào chỗ tiếp theo