banner-homepage

LỚP BỒI DƯỠNG VSTEP trong năm 2022 - Trung tâm ngoại ngữ ĐH KHXH&NV


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3-5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2022

STT Ngày khai giảng và thời gian học Thời hạn Đăng ký - Ghi danh (Từ ngày ra thông báo) Đăng ký Ghi chú
1 Thứ 6, ngày 03/02/2023 02/02/2023 Đăng ký
2 Thứ 2, ngày 03/04/2023 02/04/2023 Đăng ký
3 Thứ 2, ngày 05/06/2023 04/06/2023 Đăng ký
4 Thứ 2, ngày 24/07/2023 23/07/2023 Đăng ký
5 Thứ 2, ngày 25/09/2023 24/09/2023 Đăng ký
6 Thứ 2, ngày 30/10/2023 29/10/2023 Đăng ký