banner-homepage

LỚP BỒI DƯỠNG VSTEP trong năm 2022 - Trung tâm ngoại ngữ ĐH KHXH&NV


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3-5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2022

STT Ngày khai giảng và thời gian học Thời hạn đăng ký & đóng học phí khóa học Đăng ký Ghi chú
1 18.07.2022 - 21.08.2022 01.07.2022 - 17.07.2022 Đăng ký
2 08.08.2022 - 11.09.2022 18.07.2022 - 07.08.2022 Đăng ký
3 Đợt 1:
22.08.2022 - 27.09.2022
Đợt 2 (Dự kiến)
12.09.2022 - 16.10.2022
Đợt 1:
02.08.2022 - 20.08.2022
Đợt 2: (Dự kiến)
22.08.2022 - 10.09.2022
Đăng ký
4 10.10.2022 - 13.11.2022 12.09.2022 - 08.10.2022 Đăng ký
5 07.11.2022 - 11.12.2022 10.10.2022 - 05.11.2022 Đăng ký